Jdi na obsah Jdi na menu
 


Operační manuál

Operační manuál k požárnímu poplachovému plánu Jihomoravského kraje

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Čl. I
Základní ustanovení

(1) Požární poplachový plán Jihomoravského kraje (dále jen PPP kraje) stanoví zásady součinnosti jednotek požární ochrany (dále jen JPO) na území Jihomoravského kraje (dále jen JmK) při hašení požárů, při provádění záchranných prací na celém území kraje a při poskytování mezikrajské a mezinárodní pomoci. PPP kraje slouží rovněž pro potřeby Integrovaného záchranného systému JmK (dále jen IZS). Za jeho obsahovou správnost a aktualizaci odpovídá Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JmK).

(2) PPP kraje vychází z plošného pokrytí území JmK JPO, z předurčenosti některých JPO pro záchranné práce a zabezpečuje rovněž vzájemnou pomoc a součinnost JPO kraje Zlínského, Olomouckého, Pardubického a kraje Vysočina (dále jen sousedních krajů)1).

(3) PPP kraje stanovuje stupeň poplachu a způsob jeho vyhlašování. Stupeň poplachu vychází z potřeby nasazení sil a prostředků JPO a dalších speciálních služeb nutných k likvidaci požáru a záchranným pracím (dále jen řešení operativní situace).

(4) PPP kraje rovněž obsahuje způsob povolávání a vyrozumívání složek IZS a členů krizového štábu kraje2) , právnických osob a podnikajících fyzických osob, zahrnutých do tohoto požárního poplachového plánu. Součinnost JPO a složek IZS při hašení požárů a provádění záchranných prací na území Jihomoravského kraje zabezpečuje krajské operační a informační středisko HZS JmK (dále jen KOPIS).

(5) PPP kraje se použije, pokud je vyžadována pomoc podle zvláštního právního předpisu 3), pokud koordinaci záchranných a likvidačních prací provádí na krajské úrovni HZS JmK nebo hejtman v případech stanovených zákonem4) .


Čl. II
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1) JPO – síly a prostředky jednotky, zabezpečující výjezd jednotky k zásahu z místa aktuální dislokace.

Od III. stupně požárního poplachu je jako hasební obvod jednotky HZS podniku (dále jen HZSp) stanoveno území města, případně obce.

(2) Místní JPO - jsou síly a prostředky JPO místně příslušné katastrálnímu území obce nebo území podniku svého zřizovatele; popř. zřizovatelů na základě smlouvy o sdružení prostředků.

(3) Standardní způsob spolupráce – zásah JPO, který se opírá o vzájemnou pomoc JPO a nepodléhá zúčtování výdajů.

(4) Nadstandardní způsob spolupráce – zásah JPO, převyšující standardní způsob spolupráce, prováděný zejména ve vyšších stupních požárního poplachu. Je zpravidla předmětem zúčtování náhrad výdajů podle zvláštního právního předpisu5) .

(5) Hasební obvod JPO – představuje území měst a obcí, které odpovídá nejkratší dojezdové době JPO podle plošného pokrytí území JmK JPO.

(6) Výjezdová skupina – rozumí se výjezdová skupina chemické laboratoře (dále jen CHL) HZS JmK v Tišnově.


Čl. III
Dokumentace Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje

(1) Dokumentaci k zabezpečení PPP kraje vede HZS JmK.

(2) Dokumentace PPP kraje je členěna dle územních odborů HZS Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

(3) Na územních odborech HZS JmK je trvale uložena dílčí dokumentace PPP kraje, týkající se příslušného územního odboru HZS JmK. Dokumentace PPP kraje je přístupná zejména pověřeným členům orgánů kraje a obcí, představitelům složek IZS a kontrolním orgánům.

(4) Ředitel HZS JmK odpovídá za řádné vedení dokumentace PPP kraje a v případě změn zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných právních předpisů. HZS JmK zabezpečí oznámení příslušných změn dotčeným subjektům nejpozději do 60 dnů od nabytí platnosti příslušné aktualizace.

(5) Za účelem zabezpečení potřebného množství sil a prostředků nutných k řešení operativní situace na území JmK, jsou do PPP kraje zařazeny:
o základní složky IZS6)
o ostatní složky IZS7)
Seznam zařazených složek IZS s uvedením místa dislokace, kontaktních spojení a rozsahu požadované a poskytované pomoci je v tomto PPP kraje průběžně aktualizován .


Čl. IV
Výčet JPO v Jihomoravském kraji

JPO jsou:

(1) Jednotka HZS JmK, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru, určených k výkonu služby na stanicích HZS JmK,
(2) Jednotka HZSp, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání,
(3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO),
(4) Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen JSDHp), která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.

JPO plní tyto základní úkoly:

(1) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků. Výjezdová skupina CHL provádí detekci, identifikaci, přesné analytické stanovení a rozbory chemických látek a bojových chemických látek, zabezpečuje nezbytná radiační monitorování k zajištění radiační ochrany osob v místě zásahu, identifikaci radioaktivních látek, odběry vzorků pro další zpracování a vyhodnocení ve stacionární laboratoři, připravuje podklady a návrhy protichemických a protiradiačních opatření pro rozhodovací proces velitele zásahu po zjištění údajů na místě zásahu, opatření a posouzení zpracovává ve prospěch základních a ostatních složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy.
(2) provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
(3) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu na KOPIS. Výjezdová skupina CHL podává zprávy o výjezdu a zásahu rovněž na KOPIS.
(4) plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel8).

A. JPO s územní působností

(1) Jednotky HZS JmK s územní působnosti ,zasahující i mimo území svého zřizovatele.
kategorie JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace.

(2) Jednotky SDH obcí s územní působnosti ,zasahující i mimo území svého zřizovatele – kategorie JPO II se členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.
o JPO II/1 - jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.
o JPO II/2 - jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

(3) Jednotky SDH obcí s územní působnosti, zasahující i mimo území svého zřizovatele kategorie JPO III - se členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.
o JPO III/1 – zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1 000.
o JPO III/2 – zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1 000.

B. Jednotky požární ochrany s místní působnosti

(1) Jednotky HZSp s místní působnosti ,zasahující na území svého zřizovatele
kategorie JPO IV - jednotka HZSp. Jednotky zasahují na území svého zřizovatele. Jednotka je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání. Mimo toto území zasahuje ve třetím a zvláštním stupni poplachu.

(2) Jednotky SDH s místní působnosti, zasahující na území svého zřizovatele
kategorie JPO V - jednotka SDH obce s členy,kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Jednotky zasahují na území svého zřizovatele. Mimo toto území zasahuje ve třetím a zvláštním stupni poplachu.

JSDHO, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V. Zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

(4) JSDHp s místní působnosti, zasahující na území svého zřizovatele
kategorie JPO VI - jednotka SDHp. Je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.


Čl. V
Předurčenost JPO k záchranným pracím

Dle předurčenosti pro dopravní nehody se rozlišují následující typy JPO:

A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu, určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje,
o je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále jen RZA) nebo technickým
automobilem (dále jen TA) minimálně hmotnostní třídy L nebo
o cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen CAS) ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M,
o zajišťuje stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob,

B - jednotka HZS kraje nebo JSDHO kategorie JPO II, předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích, určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje,
o je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L,

C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně JPO III), předurčená pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu, určená územně příslušným HZS kraje,
o je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M,

D - JSDHO kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
o je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů,

E - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun,

F - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel
o je vybavená vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností výložníku nad 20 tun.

Z hlediska předurčenosti JPO pro zásahy na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy je stanovena plánovaná doba dojezdu jednotek PO na místo zásahu 15 minut, doba dojezdu JPO na místo zásahu na ostatních komunikacích je stanovena dle úrovně zabezpečení katastru obce, přes který komunikace prochází.
K zásahům, při nichž lze předpokládat potřebu vyprošťování osob z havarovaných vozidel, se vysílají síly a prostředky v počtu minimálně 1 x RZA (nebo 1 x TA) + 1 x CAS. V případě, že není k zásahu vyslán RZA, ale CAS vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením, je potřeba vyslat posilovou jednotku.
Typ předurčenosti „B“ se stanovuje zejména u jednotek PO, jejichž minimální početní stav stanovený zvláštním právním předpisem je vyšší než družstvo 1+5.
JPO kategorie II, III a V se na silniční dopravní nehody nevysílají, pokud VZ nebo řídící operační důstojník nerozhodne jinak nebo pokud tyto JPO nejsou k tomuto typu mimořádné události (dále jen MU) předurčeny.

Dle předurčenosti na havárie se rozlišují následující typy jednotek PO:

O - vybraná jednotka PO kategorie JPO I ,
o zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené zvláštním právním předpisem ),
o maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut,
S - jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje, dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut,
Z - každá jednotka HZS kraje, nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II, určená územně příslušným HZS kraje.

Dle předurčenosti výjezdových skupin a specifikace se CHL Tišnov zařazuje jako:

O - opěrná pro radiační účely
S - střední pro chemické účely
- je vybavena VA – laboratoří s osádkou v počtu 2 osob,


Čl. VI
Zásady součinnosti

Požární jednotky, zařazené v PPP kraje, jsou povinny poskytovat si vzájemnou pomoc při zdolávání požárů, při záchranných pracích v důsledku živelních pohrom nebo jiných MU.

Přijme-li KOPIS hlášení jako žádost o mezikrajskou pomoc, řídí se vysílání JPO podle uzavřených dohod.

Přijme-li hlášení o MU někdo jiný než KOPIS, neprodleně je předá na KOPIS .

Přijme-li hlášení o MU ohlašovna požáru právnických a podnikajících fyzických osob, postupuje tato Ohlašovna podle řádu pro danou Ohlašovnu požárů a o přijetí hlášení o MU neprodleně informuje KOPIS.

Vysílání JPO k záchranným pracím v důsledku živelních pohrom nebo jiných MU se řídí podle havarijních plánů měst nebo obcí včetně poplachového plánu IZS.

(1) Zásady součinnosti JPO v JmK při hašení požárů a při provádění záchranných prací:
a) Hasební obvod HZS JmK je vymezen územím Jihomoravského kraje s odlišností pro CHL Tišnov.
b) Každá požární stanice HZS JmK (dále jen „PS HZS“) má stanoven prioritní hasební obvod (dále jen „HO“). Tyto HO jsou uvedeny v seznamu JPO tohoto PPP kraje .
c) Nasazení PS HZS JmK v I.stupni požárního poplachu mimo její prioritní HO je možné v následujících případech:

o místně příslušná PS HZS JmK je nasazena na řešení jiné události; v tomto případě vyjíždí nejbližší PS HZS JmK ze sousedního HO.
o PS HZS JmK je předurčena pro speciální činnost. Jedná se o předurčenost k zásahům při dopravních nehodách, při průmyslových haváriích (únik nebezpečných látek apod.).

d) JSDHO (JPO II, III a V) mají stanoven jako prioritní HO území svého zřizovatele, tj. území vlastní obce.
e) Celé území Jihomoravského kraje je stanoveno jako HO pro:

o JPO II a JPO III od I.stupně požárního poplachu
o JPO V od III.stupně požárního poplachu

f) Prioritní HO jednotky HZSp je vymezen územím působnosti zřizovatele jednotky. Ve zvláštním stupni požárního poplachu je jako hasební obvod jednotky HZSp stanoveno území města, případně obce.
g) Prioritní HO jednotky SDHp je vymezen územní působnosti zřizovatele této jednotky.

(2) Zásady součinnosti JPO při poskytování mezikrajské a mezinárodní pomoci:

(a) Na vyžádání příslušných operačních středisek Pardubického, Zlínského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina jsou k zásahu na území hraničních okresů těchto krajů vysílány přes KOPIS JPO, určené na základě dohod mezi HZS JmK a HZS těchto sousedních krajů. Tyto dohody jsou uvedeny v seznamu jednotek.
Vysílání těchto sil a prostředků v rámci mezikrajské pomoci je koordinováno KOPIS.

(b) Vysílání sil a prostředků v rámci mezinárodní pomoci z území JmK koordinuje KOPIS podle požadavků operačního a informačního střediska generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

(3) Složka IZS, zařazená v tomto PPP kraje, je povinna při poskytnutí pomoci jinému kraji o tom informovat KOPIS.9)

(4) KOPIS řídí a koordinuje činnosti operačních středisek základních složek i ostatních složek IZS10)


Čl. VII
Úprava povolání jednotek PO v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím

(1) Povolání JPO ke zdolávání požárů a k záchranným pracím zajišťuje na území JmK KOPIS, dále ohlašovny požárů obcí a ohlašovny právnických a podnikajících fyzických osob pro místní JPO, pokud jsou ustaveny.

(2) Při povolávání JPO využívá KOPIS PPP kraje, přičemž řídící operační důstojník může s ohledem na danou situaci rozhodnout jinak. Ohlašovny požárů obcí a ohlašovny požárů právnických osob a podnikajících fyzických osob se řídí při povolání místní jednotky „Řádem ohlašovny požáru“.

(3) Povolávání základních složek a ostatních složek IZS zajišťuje KOPIS podle PPP kraje na základě uzavřených dohod o plánované pomoci na vyžádání11), případně jiných součinnostních dohod nebo ujednání .

(4) K prověrce akceschopnosti, k ověření požárního řádu obce, k prověření dokumentace zdolávání požárů, havarijních plánů, nebo ověření součinnosti mezi JPO a složkami IZS mohou být JPO povolány na prověřovací nebo taktické cvičení 12).


Čl. VIII
Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu

(1) Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro hašení požáru a pro záchranné práce v závislosti na rozsahu a druhu MU a také na úrovni koordinace složek IZS při společném zásahu 13).Vychází z potřeby nasazení sil a prostředků JPO a dalších speciálních služeb potřebných ke zdolávání požárů a k záchranným pracím.

(2) Stupně poplachu jsou:

I. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 4 JPO,
II. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 10 JPO a v rámci IZS je nezbytná součinnost zástupců jednotlivých složek, jejichž činnost koordinuje velitel zásahu JPO,
III. stupeň: předpokládá nasazení maximálně 15 JPO a v rámci IZS je nezbytný vysoký stupeň součinnosti, vzniká štáb velitele zásahu ze zástupců jednotlivých složek,
Zvláštní stupeň: předpokládá nasazení minimálně 12 JPO v součinnosti s Operačním a informačním střediskem generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen OPIS GŘ HZS ČR). Počet a druh JPO bude k zásahu povolán KOPIS dle aktuální situace a potřeby.

Vyhlašovaný stupeň požárního poplachu stanovuje KOPIS v návaznosti na zhodnocení závažnosti případu. Změněn může být na základě požadavku velitele zásahu.

(3) Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka HZS JmK oznamuje KOPIS vyhlášení III. a zvláštního stupně poplachu hejtmanovi kraje. Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu v daném okrese KOPIS povolává a nasazuje síly a prostředky z ostatních ÚO HZS JmK a koordinuje pomoc postiženému okresu.


Čl. IX
Úprava činnosti ohlašoven požárů

(1) Úlohou ohlašoven požárů je :
a) přijímat hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události na územní obce nebo
v podniku,
b) zajistit vyhlášení požární poplachu pro místní JPO, pokud je zřízena nebo vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
c) zajistit oznámení vzniku požáru nebo jiné MU na KOPIS.

Provoz ohlašovny požárů se řídí „Řádem ohlašovny požáru“. Ohlašovna požárů musí být označena tabulkou s nápisem „Ohlašovna požáru“ a vybavena vhodnými spojovými a technickými prostředky .

(2) Ohlašovnu požárů zřizují :
a) právnické osoby a podnikající fyzické osoby15)
b) obce16) .

Obce mohou kromě ohlašoven požárů zřizovat i další místa, odkud lze hlásit požár. Tato místa musí být označena tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo „symbolem telefonního čísla“.
Zřizovatel zpracovává pro ohlašovny požárů „Řád ohlašovny požáru“, jeho obsah je stanoven právním předpisem17).

(3) KOPIS zabezpečuje obsluhu linek tísňového volání. Tísňové volání národního čísla 150, evropské tísňové volání 112 ze sítí mobilních operátorů a evropské tísňové volání 112 z veřejné telefonní sítě je na území JmK svedeno na KOPIS.


Čl. X
Úprava činností KOPIS

(1) KOPIS soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy JPO a řízení záchranných prací. Je stálým orgánem pro koordinaci složek IZS na území JmK. Jeho povinnosti a oprávnění v rámci systému IZS vyplývají ze zvláštního právního předpisu18) a jsou to zejména :

a) přijímat a vyhodnocovat informace o MU
b) zprostředkovat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu
c) plnit úkoly uložené orgány oprávněné koordinovat záchranné a likvidační práce
d) zabezpečovat vyrozumění složek IZS, vyrozumění státních orgánů a orgánů samosprávy
e) povolávat a nasazovat síly a prostředky JPO a složek IZS
f) provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území
g) dokumentovat záchranné a likvidační práce
h) udržovat spojení s operačními středisky složek IZS
i) zabezpečovat svolání bezpečnostních rad, krizových štábů , povodňových komisí
j) předávat informace nezbytné pro rozhodovací proces krizových štábů
k) připravovat základní informace o MU pro sdělovací prostředky

(2) Při zajišťování informačního toku v případě nebezpečí vzniku požáru nebo vzniku MU plní KOPIS úkoly vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 19).

(3) V rámci HZS JmK je zřízeno KOPIS, které řeší a zajišťuje potřeby pro území okresů Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.


Čl. XI
Pravidla k vysílání JPO podle PPP na území JmK

(1) Jednotky HZS JmK vysílá KOPIS HZS JmK pomocí aplikaci „Spojař“.

(2) Vysílání JSDHO: JSDHO se povolávají vyhlášením požárního poplachu (dále jen PP) pomocí koncového prvku vyrozumívání. Pouze v případech, kdy obec nedisponuje dálkově ovládaným koncovým prvkem vyrozumívání, vyhlašuje se PP přes ohlašovnu požárů, nebo jiným, předem dohodnutým způsobem .

(3) JSDHO vysílá KOPIS HZS JmK pomocí aplikace „Spojař“. Při vyhlášení PP jsou automaticky vygenerovány a odeslány SMS informující o typu, charakteru mimořádné události, včetně adresy a počtu vyslaných sil a prostředků.

(4) Ve Městě Brně se PP pro JSDHO vyhlašuje přes ohlašovnu požárů. Tím není dotčen bod 3. Od vyhlašování PP pomocí ohlašovny požár lze upustit po případné domluvě mezi KOPIS HZS JmK a příslušnou JSDHO.


Čl. XII
Rozdělení jednotek PO do jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce a objekty

Je stanoveno v příloze 1 tohoto PPP – části Předurčenost JPO k jednotlivým obcím se stupni požárního poplachu.


Čl. XIII
Společná a závěrečná ustanovení

(1) PPP kraje je uložen na KOPIS HZS JmK a výpis z něj obdrží pro svoji potřebu ředitelé územních odborů HZS JmK a další organizační složky dle rozdělovníku.

(2) Ředitel HZS JmK předkládá Jihomoravskému kraji návrhy na změny nařízení Jihomoravského kraje, kterým se vydává PPP JmK a vydává a aktualizuje dokumentaci k PPP JmK ,která je součásti nařízení Jihomoravského kraje .

__________________________________________________________________

1) §73 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)
2) vyhl.MV 328/2001 § 11 a §11 písmeno c) zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
3) §20 odst. 2 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
4) §10 a §11 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
5) dle § 83 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)
6) §4 odst.1. zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
7) §4 odst.2 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
8)Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
9) §4, odst 7 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
10) §5 zákona č,239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
11) §21 odst.1. zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 15 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
12) § 39 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
13) §2 vyhlášky MV č.328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS
14) §§ 20 až 24 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení IZS
15) § 36 odst.1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,o požární prevenci
16) § 29 odst. 1 písmeno j zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
17) § 36 odst.2 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,o požární prevenci § 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
18) §5 odst.1-3. zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů § 13 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 328/2001Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
19) např. zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový zákon“),z uzavřených dohod mezi GŘ HZS ČR (HZS JmK) a složkami IZS a dále z uzavřených dohod mezi GŘ HZS ČR (HZS JmK) a dalšími mimorezortními subjekty (ústřední správní úřady,územní správní úřady,Český hydrometeorologický ústav,státní ústa pro jadernou bezpečnost,Česká televize,Český rozhlas,apod.)